Galicia City - Galicia en Internet

  Inicio : Instituciones y Municipios : Autonomia : Xunta : Consellerias          [Añadir mi sitio a esta categoría]


 • Consellería de Cultura e Turismo
  A Consellería de Cultura e Turismo inicia un novo tempo co obxectivo de mellorar a difusión da cultura galega e preservar o inmenso patrimonio cultural que atesouramos. Para todo iso é necesario abrirse á cidadanía, medrar desde a base e achegar as institucións ás persoas. Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa e Control Orzamentario. Secretaría Xeral para o Turismo. Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura. Axencia Galega das Industrias Culturais. Centro Galego de Arte Contemporánea. Real Filharmonía de Galicia. Fundación Cidade da Cultura. Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia S.A. Centro Superior de Hostelería de Galicia. S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.
  Localización: San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 26-Jul-2009 Visitas: 43 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería de Economía e Industria
  SECRETARÍA XERAL. Vicesecretaría Xeral Servizo de Xestión Económica e Orzamentaria. Servizo de Persoal. Servizo do Rexistro Xeral de Contratistas e Contratación. Servizo Técnico-Xurídico. Asesora Xurídica Interventor Delegado. Servizo de Informática SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL E COMERCIO EXTERIOR: Servizo de Xestión e Cooperación Empresarial. Servizo de Internacionalización e Comercio Exterior DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN: SUBDIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL: Servizo de Xestión Técnica. Servizo Galego de Propiedade Industrial e Innovación Empresarial. SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN DO PGIDIT: Servizo de Xestión Administrativa e Económica do PGIDIT. Servizo de de Formación e Consolidación de Investigadores e Tecnólogos. DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO SUBDIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO: Servizo de Ordenación. Servizo de Promoción Comercial. DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS SUBDIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL: Servizo de Administración Industrial. Servizo de Seguridade Industrial. Servizo de Metroloxía e Laboratorios Oficiais. Laboratorio Oficial de Contrastación de Metais Preciosos. SUBDIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA: Servizo de Infraestruturas Enerxéticas. Servizo de Enerxías Renovables. SUBDIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS MINERAIS: Servizo de Xestión Mineira.
  Localización: Edificio administrativo de San Caetano 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Jul-1997 Visitas: 435 Calificación: 8.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
  Secretaría Xeral. Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Secretaría Xeral de Universidades. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Departamento Territorial da Coruña. Departamento Territorial de Lugo. Departamento Territorial de Ourense. Departamento Territorial de Pontevedra.
  Localización: Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Jul-1997 Visitas: 1664 Calificación: 4.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería de Facenda
  Gabinete da Conselleira. Secretaría Xeral e do Patrimonio. Intervención Xeral da Comunidade Autónoma. Dirección Xeral de Orzamentos. Dirección Xeral de Tributos. Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro. Dirección Xeral de Planificación e Fondos. Dirección Xeral da Función Pública. Departamentos Territoriais. Organismos Autónomos e Entes de Dereito.
  Localización: Edificios administrativos San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Jul-1997 Visitas: 512 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería de Medio Ambiente, territorio e infraestructuras
  Gabinete do Conselleiro. Protección da Legalidade Urbanística. Augas de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo. Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos. O Xurado de Expropiación Forzosa, con nivel orgánico de dirección xeral. Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Dirección Xeral de Infraestruturas. Dirección Xeral de Mobilidade. Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe. Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
  Localización: San Lázaro s/n 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 01-Nov-2006 Visitas: 121 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
  Gabinete do Conselleiro. Protección da Legalidade Urbanística. Augas de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo. Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos. O Xurado de Expropiación Forzosa, con nivel orgánico de dirección xeral. Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Dirección Xeral de Infraestruturas. Dirección Xeral de Mobilidade. Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe. Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
  Localización: San Lázaro s/n 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-May-2001 Visitas: 263 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  A Consellería : O conselleiro, Organigrama, Funcións e competencias, Directorio, Secretaría Xeral. Seccións: Novas, Normativa. Servizos: Guía do cidadán, Centro de Información e Atención ao Cidadán, Rexistro telemático, Manual básico de identidade corporativa da Xunta de Galicia, Rexistro de convenios da Xunta de Galicia,
  Localización: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 05-Jul-1997 Visitas: 585 Calificación: 1.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería de Traballo e Benestar
  SECRETARÍA XERAL FAMILIA E BENESTAR: Susana López Abella - 981 545622. DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS: Odilo Martiñá Rodriguez - 981 544 671. DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO EMPREGO: Andrés Hermida Trastoy - 981 544 614. DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN: Ana María Díaz López - 981 544 681. DIRECCIÓN XERAL DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL: Coro Piñeiro Vázquez - 981 541 806. DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO: Ovidio Rodeiro Tato - 981 544 807. INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL - ISSGA: 981 544 625. CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS: 981 541 601. CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS: 981 544 647. CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALICIA: 981 569 560. FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (FUNGA):881 999 146. CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR: 981 568 705. SOCIEDADE GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS - SOGASERSO S.A.: 988 368 139
  Localización: Edificio administrativo San Caetano 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 14-Jul-2006 Visitas: 147 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería do Mar
  Xunta de Galicia. Centro de Cultivos Mariños, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR. Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA), Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico, Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol, Aula de Seguridade e Salvamento de Ferrol, Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Localización: San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 12-Nov-1998 Visitas: 378 Calificación: 7.00 Votos: 1)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
 • Consellería do Medio Rural
  A Consellería do Medio Rural busca a reorganización das estruturas agrarias para lograr explotacións viábeis, desenvolver o potencial das áreas rurais e dinamizar o ámbito rural dende unha perspectiva que incorpore os aspectos sociais e económico-produtivos. Incentívase a mobilidade de terras coa reforma e ordenación das estruturas agrarias, de xeito que a superficie útil abandonada sirva para aumentar a base produtiva. Os procesos de concentración parcelaria xa en marcha estanse adaptando ao novo marco legal coa introdución dos plans de aproveitamento de cultivos e a adopción de medidas de protección do medio ambiente. Inclúen tamén medidas para evitar o abandono das terras. No Plan Estratéxico de Infraestruturas do Medio Rural figuran proxectos de obras de infraestruturas de servizos básicos elementais, como abastecementos de auga domiciliaria, saneamentos, camiños agrícolas e pistas rurais, así como aqueles proxectos singulares que, pola súa natureza, entran nas competencias da Consellería do Medio Rural. Os principais esforzos van dirixidos á creación e mellora da rede viaria, dos servizos básicos (abastecementos de auga, saneamentos e alumeados, entre outros) e á creación, mellora, consolidación e modernización dos regadíos. Distritos forestais. Oficinas Agrarias Comarcais (OACS), Departamentos Territoriais, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA), Instituto galego da calidade alimentaria (Ingacal), Dirección Xeral de Montes, Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais, Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, Dirección Xeral de Conservación da Natureza.
  Localización: San Caetano s/n 15704 Santiago de Compostela - (A Coruña)
  (Alta: 14-Jul-2006 Visitas: 163 Calificación: 0.00 Votos: 0)   Califíquelo   Escriba un comentario  Ver Más Información
Publicidad


GaliciaCity!com: Galicia City